BSP-Net: Generating Compact Meshes via Binary Space Partitioning
Zhiqin Chen, Andrea Tagliasacchi, Hao Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020.
Paper

Unsupervised Learning of Probably Symmetric Deformable 3D Objects from Images in the Wild
Shangzhe Wu, Christian Rupprecht, Andrea Vedaldi
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020.
Paper

SAGNet: Structure-aware Generative Network for 3D-Shape Modeling
Zhijie Wu, Xiang Wang, Di Lin, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Hui Huang
ACM Transactions on Graphics (TOG), 2019, 38(4), 91
Paper |  Code

MeshCNN: A Network with an Edge
Rana Hanocka, Amir Hertz, Noa Fish, Raja Giryes, Shachar Fleishman, Daniel Cohen-Or
ACM Transactions on Graphics (TOG), 2019, 38(4), 90
Paper |  Code

A Skeleton-bridged Deep Learning Approach for Generating Meshes of Complex Topologies from Single RGB Images
Jiapeng Tang*, Xiaoguang Han*, Junyi Pan, Kui Jia, Xin Tong
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
Paper |  Code

Multi-Task Learning Using Uncertainty to Weigh Losses for Scene Geometry and Semantics
Alex Kendall, Yarin Gal, Roberto Cipolla
In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018, 7482-7491
Paper

Learning to Reconstruct High-quality 3D Shapes with Cascaded Fully Convolutional Networks
Yan-Pei Cao, Zheng-Ning Liu, Zheng-Fei Kuang, Leif Kobbelt, Shi-Min Hu
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018, 616-633
Paper

PointCNN: Convolution On 𝒳-Transformed Points
Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Xinhan Di, Baoquan Chen
In Advances in Neural Information Processing Systems, 2018, 820-830
Paper

VC-GAN: Automatic Unpaired Shape Deformation Transfer
Lin Gao, Jie Yang, Yi-Ling Qiao, Yu-Kun Lai, Paul Rosin, Weiwei Xu, Shihong Xia
ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH ASIA 2018), 37(6), 237:1-237:15
Paper |  Project |  Code |  Video

GRASS: Generative Recursive Autoencoders for Shape Structures
Jun Li, Kai Xu, Siddhartha Chaudhuri, Ersin Yumer, Hao Zhang, Leonidas Guibas
ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH ASIA 2017), 36(4), 52
Paper |  Code(Matlab) |  Code(Pytorch) |  Video

O-CNN: Octree-based Convolutional Neural Networks for 3D Shape Analysis
Peng-Shuai Wang, Yang Liu, Yu-Xiao Guo, Chun-Yu Sun, Xin Tong
ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH 2017), 36(4), 72
Paper |  Code

Geometric deep learning: going beyond euclidean data
Michael M. Bronstein, Joan Bruna, Yann LeCun, Arthur Szlam, Pierre Vandergheynst
IEEE Signal Processing Magazine, 2017, 34(4), 18-42
Paper

PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation
Charles R. Qi, Hao Su, Kaichun Mo, Leonidas J. Guibas
In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017, 652-660
Paper |  Code |  Video

3D-GAN: Learning a Probabilistic Latent Space of Object Shapes via 3D Generative-Adversarial Modeling
Jiajun Wu*, Chengkai Zhang*, Tianfan Xue, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum
In Advances in Neural Information Processing Systems, 2016, 82-90
Paper |  Code |  Video

More work will be updated

More work